پژوهشنامه فرهنگستان هنر- آخرین شماره
فصلنامه پژوهشنامه فرهنگستان هنر، دوره دوم ،شماره ۴ زمستان ۱۳۹۸

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/20 | 
رامتین شهبازی/ سازوکار ضرباهنگ کاوی «زیست محیطی» هنری لفور در بیان سینمایی با نگاهی به دو فیلم «طبیعت بی‌جان» و «باد ما را خواهد برد»
نسرین خطاط- زینب گلستانی درو/ طبیعت پیدا و ناپیدا در رمان بزرگراه اثر فرانسوا بن
مرجان میرخاتمی- فریده آفرین/  تحلیل مولفه‌ها و مسائل «زیباشناسیِ زیست‌‌محیطی» در آثار کریستو- کلود
فرزانه دوستی/ فلسفۀ بوم‌فمینیسم و پارادوکس ذات‌گرایی در آفرینش هنری: بازخوانی‌ سه‌گانۀ فرهنگ /طبیعت /جنسیت در هنرهای تجسمی معاصر
مائده حسینی کومله-  شهریار شکرپور/ سیر تحول اکوبرندینگ: از اکولیبلینگ تا اکودیزاینینگ
محمدرضا حاجی آقابابایی/ نقد زیست‌محیطی داستان‌های بیژن نجدی (مطالعۀ موردی سه داستان)
 
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه فرهنگستان هنر:
http://pazhouheshnameh.ir/find.php?item=1.46.12.fa
برگشت به اصل مطلب