پژوهشنامه فرهنگستان هنر- هیات تحریریه
هیات تحریریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/24 | 
پژوهشنامه فرهنگستان هنر
صاحب امتیاز: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول و سردبیر: دکتر بهمن نامور مطلق/
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
دبیر تحریریه: منیژه کنگرانی
مدیر داخلی: ونوس وحدت

شورای تحریریه (به‌ترتیب حروف الفبا):
دکتر پروین پرتوی/ استاد دانشگاه هنر
مهدی حسینی/ استاد دانشگاه هنر
دکتر علی عباسی/ استاد دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمود عزیزی/ استاد دانشگاه تهران
دکتر شاهین فرهت/ استاد دانشگاه تهران
دکتر مصطفی گودرزی/ استاد دانشگاه تهران
دکتر مهدی محمدزاده/ دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه فرهنگستان هنر:
http://pazhouheshnameh.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب