پژوهشنامه فرهنگستان هنر- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/24 | 
پژوهشنامه فرهنگستان هنر
صاحب امتیاز: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
دارای اعتبار علمی پژوهشی از نظر فرهنگستانهای چهارگانه جمهوری اسلامی ایران
زمینه انتشار: پژوهش‌های هنر (تخصصی)
دوره انتشار: فصلنامه

 
پژوهشنامه فرهنگستان هنر، در راستای اهداف عالیه و اسناد راهبردی این سازمان به منظور گسترش دانش و پژوهش‌های میان‌رشته‌ای در حوزه نقد و نظریه پردازی هنر
از طریق چاپ مقالات علمی- پژوهشی، راه
اندازی گردیده است. این نشریه در دو دوره متفاوت از سال ۱۳۸۵ تا هماکنون (سال ۱۳۹۹) به شرح ذیل چاپ شده است:


دوره اول: از شماره ۱ تا ۱۵
از شماره ۱ تا ۷ به صورت دوماهنامه و از شماره ۸ تا ۱۵ به صورت فصلنامه
مدیر مسئول: بهمن نامورمطلق
سردبیر: منیژه کنگرانی
شاپا: ISSN ۱۷۳۵-۷۸۹۶
 

دوره دوم:
از شماره ۱ (شماره پیاپی ۱۶) آغاز و تاکنون ادامه دارد.
مدیر مسئول و سردبیر: دکتر بهمن نامور مطلق
شاپا چاپی:
ISSN ۱۷۳۵-۷۸۹۶
شاپا الکترونیکی: ۳۴۹۶-۲۷۱۳
 
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه فرهنگستان هنر:
http://pazhouheshnameh.ir/find.php?item=1.40.15.fa
برگشت به اصل مطلب